Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa warunki i zasady korzystania z serwisu internetowego AgileToZaMalo.pl dostępnego pod adresem http://agiletozamalo.pl (dalej: Serwis).

 2. Właścicielem Serwisu AgileToZaMalo.pl jest: Patrycja Godlewska, adres e-mail: patrycja@agiletozamalo.pl (dalej: Usługodawca)

 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem http://www.agiletozamalo.pl/polityka-prywatnosci/.

 4. Warunkiem korzystania z Serwisu AgileToZaMalo.pl, w tym składania zamówień, jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz akceptacja jego treści.

 5. Akceptacja przez Użytkownika postanowień Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, zrozumiał jego treść oraz w pełni akceptuje jego postanowienia.

2. Definicje

 1. Regulamin – regulamin Serwisu AgileToZaMalo.pl dostępnego pod adresem dostępnego pod adresem http://agiletozamalo.pl

 2. Serwis – Serwis internetowy AgileToZaMalo.pl dostępny pod adresem http://agiletozamalo.pl , którego celem jest edukowanie uczestników w zakresie zarządzania projektami, metodykami zwinnymi oraz pokrewnymi zagadnieniami.

 3. Użytkownik – każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, odwiedzająca Serwis AgileToZaMalo.pl lub korzystająca z usług oferowanych przez Serwis za pomocą przeglądarki internetowej, przykładowo jako uczestnik kursu on-line.

 4. Usługodawca – Patrycja Godlewska, adres e-mail: patrycja@agiletozamalo.pl.

 5. Usługa

  1. proces dydaktyczny realizowany za pośrednictwem Serwisu AgileToZaMalo.pl w trybie umożliwiającym rozpoczęcie nauki w określonym momencie („Start kursu”) oraz jej dowolną, elastyczną organizację czasową dostosowaną do potrzeb i możliwości Użytkownika

  2. kurs on-line organizowany przez Usługodawcę dostępny odpłatnie poprzez Serwisu AgileToZaMalo.pl i jego właściwe podstrony

  3. dostęp do kursów on-line odbywa się za pośrednictwem Konta użytkownika lub korespondencji e-mail

  4. kursy on-line mają postać elektronicznych dokumentów, materiałów wideo zawierających wykłady i zdjęcia oraz z ćwiczeń, które są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), na korzystanie z których licencji udziela Usługodawca.

 6. Formularz zamówienia „Zapisz mnie na szkolenie” – interaktywny formularz dostępny w Serwisie AgileToZaMalo.pl pod adresem http://www.agiletozamalo.pl/zapisz-mnie-na-szkolenie/ umożliwiający złożenie Zamówienia na udział w kursie on-line poprzez podanie niezbędnych danych do wystawienia faktury dla Użytkownika.

 7. Kurs on-line – Usługa edukacyjna realizowana jako odpłatny kurs online (szkolenie e-learningowe) dostępny w Serwisie AgileToZaMalo.pl jako lekcje z materiałami edukacyjnymi (Zasobami) lub jako korespondencja e-mail zawierająca Zasoby niezbędne do zrealizowania programu Kursu

 8. Certyfikat – dokument w języku polskim w formie elektronicznej (dokument PDF) potwierdzający udział i ukończenie przez Użytkownika kursu on-line

 9. Nazwa użytkownika (Login) – adres e-mail Użytkownika podany w Formularzu zamówienia „Zapisz mnie na szkolenie”.

 10. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych (niejawny, znany tylko Użytkownikowi), niezbędny do autoryzowanego dostępu do stron Serwisu zawierających materiały dostępne jedynie dla uczestników kursów online.

 11. Konto użytkownika (Konto) – oznaczony Nazwą użytkownika (Loginem) i Hasłem zbiór danych w systemie teleinformatycznym Serwisu, który umożliwia dostęp do Kursów on-line i ich zasobów

 12. Zasoby – udostępnione za pomocą Serwisu materiały o charakterze edukacyjnym. Mogą być to pliki pdf, prezentacje, filmy video i inne materiały audio-wizualne.

 13. Klient

  1. osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

  2. osoba prawna,

  3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną,

 14. – która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży kursu online z Usługodawcą.

 15. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 16. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 17. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

3. Wymagania techniczne

 1. Serwis AgileToZaMalo.pl wymaga odpowiednio skonfigurowanego komputera z dostępem do sieci Internet. Korzystanie z wybranych funkcjonalności Serwisu możliwe jest również przy użyciu kompatybilnych tabletów i smartfonów.

 2. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.

 3. W celu otrzymywania materiałów edukacyjnych, Użytkownik musi posiadać założone i aktywne konto poczty e-mail.

4. Zawarcie umowy i jej realizacja

4.1 Składanie zamówienia

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Nauka zostaje rozpoczęta w określonym momencie („Start kursu”), o którym Użytkownik jest informowany w e-mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia.

 2. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik powinien wykonać następujące czynności:

  1. za pomocą Formularza zamówienia „Zapisz mnie na szkolenie”

   1. podanie Imienia i nazwiska Użytkownika (niezbędnych do wystawienia faktury) oraz adresu e-mail, w celu otrzymania potwierdzenia złożenia Zamówienia oraz utworzenia Konta Użytkownika, za pomocą którego Użytkownik otrzyma dostęp do Kursu;

   2. podanie nazwy firmy, jej adresu i jej numeru NIP, jeśli podmiotem dokonującym zakupu jest inna osoba niż Użytkownik, bądź jest nim firma lub instytucja;

   3. wybór Usługi;

   4. potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem oraz zgoda na jego postanowienia;

   5. złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zapisz mnie na szkolenie”;

  2. uiszczenie płatności na numer konta podany w e-mailu z potwierdzeniem złożenia Zamówienia.

4.2 Płatność

 1. Wysokość opłat za uczestnictwo w poszczególnych kursach on-line podana jest w Serwisie AgileToZaMalo.pl. Ceny kursów podane na stronie uwzględniają podatek VAT w wysokości 23%.

 2. Jedyną dostępną formą płatności jest przelew bankowy na rachunek Usługodawcy podany w mailu potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia zamówienia Użytkownika.

 3. Płatność przelewem bankowym uznawana jest za dokonaną po zaksięgowaniu przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy.

 4. W celu poprawnej identyfikacji płatności konieczne jest podanie w tytule przelewu nazwy kursu on-line, którego dotyczy płatność.

 5. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą umowy w formie elektronicznej o świadczenie wybranej Usługi szkoleniowej (Kursu on-line) zgodnie z opisem Usługi w Serwisie AgileToZaMalo.pl oraz z postanowieniami Regulaminu.

 6. W przypadku, gdy płatność nie jest dokonywana przez Użytkownika, bądź Użytkownik zwolniony jest z płatności za uczestnictwo, zawarcie Umowy następuje w formie elektronicznej w momencie otrzymania mailowo pierwszej lekcji wybranego kursu lub kursów.

 7. Zawarcie Umowy może nastąpić w inny sposób jeśli Usługodawca w ramach rozwoju Serwisu AgileToZaMalo.pl udostępni taką możliwość.

 8. Pełny dostęp do zakupionych kursów on-line w ramach Serwisu AgileToZaMalo.pl aktywowany jest po dokonaniu płatności (zawarciu Umowy), jednak nie wcześniej niż w dniu startu kursu („Start kursu”), o którym Użytkownik informowany jest na stronach Serwisu AgileToZaMalo.pl oraz w mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia.

4.3 Czas trwania Kursu

 1. Okres czasu przewidziany na realizację Usługi pojedynczego kursu on-line przez Użytkownika określony jest osobno dla każdego z Kursów on-line. Czas ten liczony jest od momentu „Startu kursu”. Użytkownik informowany jest o tym czasie w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia na uczestnictwo w Kursie on-line.

 2. W przypadku przekroczenia przez Użytkownika terminu wskazanego powyżej oraz braku uzyskania porozumienia w kwestii przedłużenia terminu realizacji Usługi, Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy. W takim wypadku Użytkownikowi nie przysługuje refundacja całości ani części poniesionych opłat za Usługę.

 3. Dostęp do materiałów z kursu on-line za pośrednictwem Serwisu AgileToZaMalo.pl wynosi 6 miesięcy, liczone od daty „Startu kursu”. Po tym czasie konto Użytkownika może zostać skasowane, a materiały usunięte. Z materiałów udostępnionych za pośrednictwem poczty e-mail, Użytkownik może korzystać bezterminowo, zgodnie z udzieloną licencją.

 4. Dostęp do materiałów z kursu on-line może wynieść więcej niż 6 miesięcy w miarę rozwoju Serwisu AgileToZaMalo.pl.

4.4 Realizacja usługi

 1. Umowę uznaje się za zrealizowaną z chwilą wydania Użytkownikowi Certyfikatu ukończenia szkolenia lub po zakończeniu okresu przewidzianego na realizację Usługi.

5. Prawa i obowiązki stron

5.1 Użytkownikowi przysługuje prawo do:

 1. ograniczonego czasowo dostępu do materiałów udostępnianych mu on-line za pomocą Serwisu AgileToZaMalo.pl

 2. dostępu do materiałów dydaktycznych oferowanych w ramach poszczególnych Kursów w formie elektronicznej

 3. drukowania, pobierania i zapisywania materiałów z Serwisu AgileToZaMalo.pl do użytku osobistego bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.

 4. otrzymania Certyfikatu ukończenia realizowanego Kursu on-line pod warunkiem spełnienia warunków opisanych na stronach Serwisu AgileToZaMalo.pl dotyczacych poszczególnych Kursów

 5. uczestniczenia w specjalnych promocjach i konkursach przeznaczonych dla Użytkowników Serwisu AgileToZaMalo.pl

 6. rezygnacji z uczestnictwa w Kursie (realizacji Usługi) w dowolnym czasie. W tym celu Użytkownik musi przesłać́ do Usługodawcy oświadczenie o rezygnacji na adres patrycja@agiletozamalo.pl. W tym przypadku Użytkownikowi nie zostanie zwrócona opłata za Usługę.

5.2 Użytkownik zobowiązany jest do:

 1. samodzielnego zaliczenia wszystkich etapów szkolenia,

 2. wykorzystania powierzonych materiałow i zawartej w nich treści wyłącznie do nauki własnej,

 3. nieudostępniania powierzonych materiałow i zawartej w nich treści osobom trzecim bez pisemnej zgody Usługodawcy,

 4. uszanowania własności intelektualnej Usługodawcy obejmującej wszystkie materiałów udostępnione mu w Kursach on-line co wynika z obowiązujących przepisów (w tym Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych),

 5. przestrzegania zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów zgodnie z przepisami prawa,

 6. wykorzystywania Serwisu AgileToZaMalo.pl do rozpowszechniania i przesyłania treści zgodnych z prawem, dobrymi obyczajami, nie naruszającymi prawa osób trzecich,

 7. przestrzegania pozostałych postanowień regulaminu.

5.3 Usługodawcy przysługuje prawo do:

 1. Aktualizowania, modyfikowania, kasowania treści Kursów on-line w ramach rozwoju Serwisu AgileToZaMalo.pl,

 2. Przeprowadzania prac konserwacyjnych skutkujących tymczasowym zablokowaniem dostępu do Serwisu AgileToZaMalo.pl,

 3. Dochodzenia od Użytkownika odszkodowania za ewentualne straty materialne i niematerialne, które wynikają z naruszenia Praw autorskich,

 4. Czasowego zablokowania Użytkownika, usunięcia Konta Użytkownika lub rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej pomiędzy Usługodawcą w Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym w przypadku

  1. naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu przez Użytkownika oraz zasad współżycia społecznego,

  2. używania przez Użytkownika Serwisu i materiałów dostępnych w ramach realizacji Usługi Kursu on-line w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,

  3. podejmowania przez Użytkownika działać mających na celu naruszenie technicznych zabezpieczeń Serwisu AgileToZaMalo.pl oraz stron udestępnianych w ramach realizacji Usługi Kursów on-line w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów informatycznych Usługodawcy.

  4. W skutek usunięcia Konta Użytkownika z Platformy przez Usługodawcę Użytkownik traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych na jego koncie założonym na Platformie.

 5. Zmiany Regulaminu

  1. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu, w którym zostały udostępnione w Serwisie AgileToZaMalo.pl

  2. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Użytkownicy będą powiadomieni pocztą e-mail na wskazany w zamówieniu adres e-mail

5.4 Usługodawca zobowiązany jest do:

 1. Rzetelnego wykonania Usługi opisanej w postanowieniach ogólnych Regulaminu.

6. Reklamacje

 1. Reklamację należy złożyć pocztą e-mail na adres patrycja@agiletozamalo.pl w ciągu 14 dni roboczych od daty ukończenia Kursu.

 2. Reklamacja powinna zawierać:

  1. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,

  2. e-mail oraz nazwę Użytkownika, którego dotyczy reklamacja,

  3. dokładny opis i powód reklamacji.

 3. Odpowiedź zostanie udzielona pocztą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu.

 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia.

7. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie tylko do umów zawieranych z Konsumentami.

 2. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem w terminie 14 dni od zawarcia Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć w pisemnej formie zgodnej z prawem konsumenckim.

 3. Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8. Zmiany oferty i promocje

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług znajdujących się w ofercie, wycofywania niektórych Usług z oferty oraz wprowadzania nowych i przeprowadzania akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

 2. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony.

 3. Dokonując transakcji można skorzystać tylko z jednej promocji.

 4. Promocje nie łączą się ze sobą. W przypadku towarów przecenionych żaden dodatkowy rabat nie ma już zastosowania. W przypadku równoległego prowadzenia kilku promocji Użytkownik decyduje, z której promocji chce skorzystać.

9. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych opisane są w Polityce Prywatności http://www.agiletozamalo.pl/polityka-prywatnosci/ .

 2. Dane osobowe będą przechowywane przez Czas trwania Kursu z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.

 3. Podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w Kursie i Uczestnik jest zobowiązany do ich podania. W przypadku braku podania danych, Organizator nie jest w stanie zarejestrować Uczestnika w Kursie.

10. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca nie odpowiada za utrudnienia w realizacji Usługi spowodowanej czynnikami losowymi niezależnymi od Usługodawcy (w tym czynnikami zależnymi od Użytkownika, osób trzecich lub siły wyższej).

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane, przechowywane lub przesyłane na Stronę w ramach korzystania z Usług przez Użytkownika.

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej).

 4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika i Konsumenta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

 5. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna na stronie http://www.agiletozamalo.pl/regulamin/.

 6. W trakcie realizacji zamówienia obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia.

 7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.